Pony neck

Pony neck

Stunt puppet for film

Client : Brainy / Zentropa

Stunt shetland pony neck for stabbing scene.

Pony neck